Integritetspolicy

Hoper AB, org.nr 556318-6427, Karbingatan 26, 254 67 Helsingborg, Hoper arbetar med livsmedel.

Vi kan i vissa fall erbjuda dig möjlighet att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via internet, antingen genom fast applikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder Hopers olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Hopers tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Hoper AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicys och Hoper är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för dessa webbplatser innan några personuppgifter skickas till dem.

Behandling av dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Hoper personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra elektroniska hjälpmedel, samt information om profilering som vi genomför för marknadsföringsändamål, hänvisas till avsnittet ”Om cookies och profilering” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
• leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med eventuellt köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
• olika typer av demografisk information;
• information om preferenser och intressen baserat på användning av Hopers webbplatser;
• annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar eller erbjudanden; och/eller
• annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
• någon av Hopers webbplatser, t.ex. när du söker eller förmedlar information på våra digitala plattformar
• när du muntligt eller skriftligt genom eget initiativ (e-post) söker kontakt med oss.
• genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;
• genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Om du har beställt information från oss eller någon av våra produkter, upprättar leveransavtal med oss, eller om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med Hoper via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Hoper ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller ev. garantiåtaganden.
Rättslig skyldighet: Hoper sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter
Information om våra kunder är en viktig del av Hopers verksamhet och vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i denna integritetspolicy och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Samkörning med privata och offentliga register: Hoper kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register.
Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Hopers verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Hoper ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallelse av samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke, t.ex. vad gäller prenumeration av nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Hoper.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Hoper behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

För användare av Hopers internettjänster
Dina besök på de webbplatser som drivs av Hoper, samt ditt interagerande med alla applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy, står under villkoren i denna integritetspolicy.

Användar genererat innehåll och nätetikett
Med ”användar genererat innehåll” avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Hoper. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användar genererat innehåll.

Hoper förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användar genererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material (till någon av våra titlar eller till webbsidorna) såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Hoper.

När du använder funktioner på Hopers webbplatser där användar genererat innehåll kan skapas, som t.ex. kommentarer till bloggar, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Hopers webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användar genererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
• Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;
• Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;
• Uppmaning till brottslig handling;
• Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;
• Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
• Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
• Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller
• Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Hopers webbplatser det minsta tveksam om innebörden av denna policy, ber vi dig avstå från att bidra med innehåll.

Hoper har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användar genererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Hoper rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra detta missbruk. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta avstängning eller begränsningar för dig som användare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Hoper kommer – om möjligt – i sådana fall meddela att man har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Om cookies och profilering

Cookies
Hoper och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, som analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessionscookie och den andra kallas permanent cookie. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.

Vi använder bl.a. Googles som tjänsteleverantör till våra webbplatser. Googles teknologi placerar cookies eller html5-cookies på din enhet (tredjepartscookies) och samlar in information för att kunna förbättra och individanpassa annonser och marknadsföring för dig. Detta innefattar att Googles sparar och analyserar information om dina användningsvanor utifrån olika ämneskategorier av webbplatser samt annan grundläggande information om din användning för att möjliggöra en bedömning av vilka annonser som kan intressera dig mest. Googles cookies sparas på din enhet i maximalt 26 veckor. För ytterligare information, se Googles integritetspolicy.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Hoper se webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren. Avseende tjänsterna från Googles kan du även när som helst aktivera en s.k. opt-out-cookie om du inte önskar att Google ska samla in information enligt ovan. Ditt val sparas genom en cookie i din webbläsare under namnet ”Google stop” och sparas i tio år. På vissa av våra webbsidor kan vi även komma att be om ditt samtycke till vår hantering av cookies och andra elektroniska hjälpmedel. För information om vad ditt samtycke omfattar och hur du återkallar ditt samtycke hänvisar vi till informationen som ges på respektive hemsida där en sådan förfrågan görs.

Profilering
Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke kan vi komma att sammanställa information om dig i syfte att erbjuda dig som kund eller som besökare av vår hemsida relevant och anpassad information och marknadsföring från Hoper. Sammanställningen som vi gör innebär att vi samlar information om våra kunder och webbesökare i syfte att få en överblick av vilka de är och vilka behov de har, så kallad profilering.

Hur omfattande profilering som genomförs och vad den kommer att innebära för dig som kund eller webbesökare beror på hur du har valt att lämna ditt samtycke. Du kan lämna ditt samtycke på de två sätt som anges nedan, för den profilering som beskrivs vid respektive samtycke.

Samtycke till nyhetsbrev och annan marknadsföring: Om du väljer att motta information ber vi dig att lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket bland annat omfattar personliga erbjudanden och nyheter till dig som kund.

Ändringar i integritetspolicyn
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Hopers webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, eller om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår Data Protektion Manager eller Kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Hoper AB
Karbingatan 26,
254 67 Helsingborg

 

Organisationsnummer
556318-6427